צור קשר

Please be aware that due to the outbreak of COVID-19 there is currently no in-person training. We advise everyone to hold fast to the mitzvoth of Torath Mosheh during this time and make shuvah in all areas possible. Please use the guidance given by the Rambam in Mishnah Torah - Hilchoth Teshuva and Hilchoth Ta'aniyoth.
לידיעתכם, עקב התפרצות COVID-19, אין כרגע שעורים באביר קשת. אנו ממליצים לכולם להקפיד על המצוות לפי תורת משה ולעשות שובה בכל התחומים לאפשריים. אנא השתמש בהנחיות שנתן הרמב"ם במשנה תורה - הלכות תשובה והלכות תעניות.
בית אביר קשת
 


 

Your details were sent successfully!